Riezebos, Gerrit (1863-1952).

Gerrit Riezebos.

Gerrit Riezebos geboren op 8 december 1863 in Hasselt. Zijn bijnaam was “de Ólde Board” hij was van beroep timmerman.

Gerrit groeide op net buiten Hasselt, aan de Hasselterdijk bij het Zwartewater (tussen Hasselt en Zwolle). Hoewel de leerplicht nog niet bestond ging hij wel enkele jaren in Hasselt naar school om in ieder geval te leren lezen, schrijven en rekenen. Vader Peter was knecht bij een boer.
Toen Gerrit van school ging voelde hij zich niet aangetrokken tot het boerenwerk. Hij wilde timmerman worden. Hij heeft enige tijd als leerling (krullenjongen) gewerkt bij een wagenmaker/timmerman in Hasselt. Hij werd bedreven in het maken van dichte en platte kruiwagens. Het eigenlijke vak heeft hij geleerd bij de firma Bruins te `s-Heerenbroek.
De familie Riezebos behoorde kerkelijk tot de groep mensen die zich Gereformeerd noemden. De officiële Gereformeerde Kerk bestond toen nog niet. Het waren mensen die tegen de modernisme en de vrijzinnigheid waren in de Hervormde Kerk. Het gezin Riezebos kerkte regelmatig in andere plaatsen dan Hasselt, ze gingen dan ´s zondags te voet naar Hattem, via het Katerveer, om daar een rechtzinnige predikant te horen of met de trekschuit van Hasselt naar Kampen(eindpunt Trekvaart).

Gerrit Riezebos rond 1940.

Na zijn trouwen met Harmina Francina van Veen, die geboren was in Rheden en woonde bij de steenoven in Zalk (waar haar vader steenbakkerbaas was), vestigde hij zich in Wilsum, waar hij voor zich zelf begint als timmerman/aannemer. Hun eerste adres was Dorpsweg 22, hier zijn ook de kinderen geboren.
Tijdens een hevig onweer werd het huis getroffen door de bliksem en brandde helemaal af.
In een krantenartikel in de Kamper Courant werd vermeld op zondag 7 juni 1896:
Vrijdagmiddag 12 uur is de bliksem geslagen in een schuurtje staande bij het huis van den timmerman G. Riezebos te Wilsum; een geit werd gedood. Van het schuurtje dat in een oogenblik in lichte laaie stond, is de brand overgeslagen op de huizen bewoond en toebehoorende aan G. Riezebos en Z. de Velde. Schuur en woningen benevens een hooiberg zijn vernield. De gebouwen waren geassureerd, het eerste bij de Jongh en Co. en het tweede bij van Veeren en Co. te Amsterdam. Van de inboedels, waarvan veel gered is was alleen die van de Velde verzekerd bij de Ned. Brandwaarborgmaatschappij te Gouda..

Hierna hebben ze enige tijd op de Brandberg gewoond aan het Achterpad, dat nu Westenbergstraat heet. Het langst hebben ze gewoond aan de Dorpsweg 66. Achter deze woning had hij zijn werkplaats die timmerwinkel werd genoemd. Daar lagen ook de stapels hout, afkomstig van de houtzagerij G. van Dijk uit Westenholte. Hij maakte ramen, deuren, vensters en alles wat bij een bouw nodig was. Ook maakte hij kruiwagens van hout, de wielen kwamen van de wagenmaker. Tevens maakte hij lijkkisten opmaat, waarbij hij vond, dat iemand die het kon betalen, toch vooral een eiken kist moest nemen, want die ging langer mee dan een grenen. De kist werd gebeitst en door zijn vrouw werd de binnenkant netjes afgewerkt.

Gerrit trouwt op donderdag 14 februari 1889 in Zalk en Veecaten op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Harmina Francina van VEEN (Mina), dochter van Peter van VEEN (Steenbakkersbaas, Winkelier.) en Johanna ESSELINK.  Harmina is geboren op dinsdag 23 mei 1865 in Rheden,
Zij is overleden op donderdag 7 april 1949 in Wilsum, in de leeftijd van 83 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Klaas Rigterink (Wilsum 1916 – Zeist2013) schrijft in zijn memories over Gerrit Riezebos:
De dorpstimmerman.
Met zijn twee zoons knapte de dorpstimmerman allerhande karweitjes op en hij bouwde ook huizen. Die jongens moest je als jongelui tot vriend zien te houden, want als je ergens wat uitgehaald had, zodat er wat gebroken of beschadigd was, dan moest dat hersteld worden. Je ging dan naar Riezebos, de dorpstimmerman en zei: “Riezebos, wil je eens gaan kijken bij die en die, daar is een klein karweitje voor je te doen” Hij ging dan kijken op het opgegeven adres, en daar werd hij niet altijd met gejuich ontvangen. Meestal grauwden ze hem toe: “Hebben ze jou weer gestuurd om op te knappen, wat ze vernield hebben?” Hij bleef altijd kalm en zei: ” Wees blij, dat ze mij sturen. Hoe wil je anders het weer heel krijgen? Je hebt geen enkele aanwijzing wie het gedaan heeft en nu wordt het gratis gemaakt:” Ja dan werden er verder niet veel woorden aan vuil gemaakt. Het karweitje werd geklaard en we kregen daarna een briefje met de gemaakte kosten erop. Soms kostte het niets, want dan zei hij:” Ik heb er zelf ook plezier aan beleefd.” Kostte het wel wat, dan ging je met elkaar lappen en werd het geld hem overhandigd. Er kraaide nooit een haan naar, wie de schuldigen geweest waren.

“Breed” had het echtpaar het echter niet in 1895 had Gerrit nog een betaling achterstand bij de belasting, hij stuurt een brief naar het gemeente bestuur’.

24 Jan. 1895 Edel Achtbare Burgermeester, Wethouders en verdere Gemeenteraad.
Naar aanleiding van hetgeen ik nog schuldig ben nl.het betalen van den hoofdelijke omslag van het jaar ’94. Richt ik mij tot u, met een vriendelijk verzoek, daar ik gaarne aan uwe eischen voldoen wil. Zooals ik ook getoond heb door het maken van de paaltjes op het kerkhof. En zoo als u weet, heb ik het geld daarvoor zijnde f 3,90 laten staan op afkorting van den hoofdelijken omslag.
Mijne Heeren daar ik toch in de Gem. Wilsum woon en hier op’t oogenblik zoo weinig is te verdienen en het mij onmogelijk is het overige te betalen. Had ik gaarne dat u met het gemeente werk eens aan mij dacht, door ook mij eens iets te laten verdienen, opdat ik ook daardoor mededoor u in staat gesteld worde om beter op den tijd te betalen en ik als dan ook bevrijd blijve van aanmaning en waarschuwing van een rijgsknecht, enz …..
In afwachting blijf ik met achting uw dienaar
G.Reizebos Timmerman..

Toen Gerrit en Harmina Francina in 1889 trouwden was de doleantie al een feit (1886), dan volgt in 1892 de afscheiding en het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Met een groepje mensen behoort het gezin Riezebos tot de afgescheidenen. Aanvankelijk kwamen ze ´s zondags samen in de timmerwinkel van Gerrit, om daar hun kerkdienst te houden. Soms kwam er een dominee en zo niet, dan werd er een preek gelezen. Als er een dominee was, (die kwam al op zaterdag i.v.m. de zondagse rust) logeerde die bij een ouderling, vaak was dat hij de familie Riezebos. Ook heeft hij de leiding gehad over de bouw van het kerkgebouw. Vijftig jaar was hij ouderling, en heeft een groot aandeel gehad in vele activiteiten.

In de loop der jaren kwamen zijn kinderen in de zaak en geleidelijk aan namen zijn zoons Hendrik en Klaas het werk over en breiden het werkterrein uit. Toen hij wat ouder werd was Gerrit veel in de werkplaats te vinden en zijn zoons op karwei.

Op 14 januari 1949 vierden ze dat ze 60 jaar getrouwd waren

Een krantenartikel schrijft hierover:
Diamanten huwelijksfeest.
Op 14 februari a.s. zal het echtpaar Gerrit Riezebos en Harmina Francina van Veen, wonende te Wilsum herdenken dat het zestig jaren geleden is dat de echt werd verbonden. De bruidegom zag op 8 december 1863 het levenlicht; de bruid op 23 mei 1865 te Reden. Uit het huwelijk zijn acht kinderen geboren, waarvan nog zes in leven t.w. twee meisjes en vier jongens. Verder heeft het echtpaar 38 kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. De heer Riezebos was timmerman. Na zijn hwelijk vestigde hij zich te Wilsum op de Brandberg. Het echtpaar, dat de Geref godsdienst belijdt, heeft de gemeente sterk zien groeien. Daar het dorp vroeger geen Geref. kerk werden de diensten onder leiding van Ds. Bavinck, gehouden in de timmerwinkel. Langzaam groeide de gemeente; begonnen met 30 leden telt zij er thans 250.
De bruidegom is 50 jaar ouderling van de geref kerk geweest. In 1944 bedankte hij als zodanig. In al zijn werk werd hij trouw bijgestaan door zijn echtgenote. Tegenslagen bleven het echtpaar niet bespaard. buiten het sterven van twee kinderen, brandde het bedrijf op 5 juni 1896 het gehele bedrijf plus woonhuis af. Grootmoeder Riezebos heeft last van haar hart, waardoor zij een groot gedeelte van de dag op bed ligt. Opa Riezebos geniet nog een blakende gezondheid en heeft een groot gevoel voor humor. Gastvrij is het echtpaar ook en het geniet een grote populariteit onder de Wilsummers..

Korte tijd later, op 7 april 1949 stierf zijn vrouw. Gerrit bleef alleen achter en vereenzaamde, bovendien was er gevaar voor brand, het in slaap vallen voor een hete kachel. Dit bracht hem op het idee om aan zijn dochter Aaltje te vragen, om in het kleine kamertje van hun huis te mogen slapen, en zodoende bij hun in te wonen. Met een bed, een leunstoel, een tafel en zijn kleren trok hij in bij zijn kleindochter Aaltje en schoonzoon Gerrit Jan van de Grift, die aan de Dorpsweg 96 woonden.

Hier leefde hij weer helemaal op, hij had weer mensen om hem heen, en een achterkleinkind van 9 maanden oud. Maar met de ouderdom kwamen ook de ouderdomskwalen, lopen ging steeds moeilijker, hij had open benen en dat wilde maar niet genezen. Hij werd bedlegerig en moest door een zuster verbonden worden. In overleg met de familie en de huisarts, werd in de zomer van 1952 besloten dat Gerrit bij zijn dochter Jansje zou in gaan wonen. Jansje was getrouwd met Hendrik Evink. Geleidelijk aan ging zijn gezondheid verder achteruit, en op 30 september 1952 stierf hij op een leeftijd van bijna 89 jaar..

In de krant staat het volgende over het overlijden van Gerrit Riezebos:
In de ouderdom van bijna 89 jaar overleed dinsdagmorgen, nog vrij onverwachts, de heer G. Riezebos, een der oudste dorpsbewoners. Met de heer Riezebos is een man heengegaan, die niet alleen in ons dorp bekendheid genoot doch in de wijde omtrek.
In het geestelijk leven genoot hij veel bekendheid in Gereformeerde kringen. Jarenlang heeft de overledene als timmerman-aannemer zijn arbeid verricht. Ook in het kerkelijk leven nam de heer Riezebos een grote plaats in. Voor de bouw van de Geref. kerk in 1890 werd er in zijn timmerwinkel elke zondag gepreekt door studenten en candidaten en het echtpaar heeft in die jaren veel gastvrijheid verleend aan nu reeds bejaarde predikanten. In deze jaren was de heer Riezebos ook bestuurslid van de Geref. kerk te Kampen als vertegenwoodiger van ons dorp. Onder zijn leiding werd in 1890 de nu nog bestaande Geref. kerk gebouwd en in 1899 werd hij benoemd als ouderling en praeses van de nog kleine kerk. Hij was de motor van het geestelijke leven. Er werd gebouwd op zijn raadgevingen en adviezen. Dit werk heeft hij gedaan tot 1940, dus vijftig jaar. De ontbonden Zondasschool werd onder zijn leiding weer heropgericht en ruim 90 kinderen hebben elke Zondag naar zijn verhalen geluisterd. Het jeugdwerk lag hem na aan het hart en hij was jarenlang leider van de knapenvereniging.
In zijn latere leven was hij de vraagbaak der Geref. Kerk in Nederland. Van bijna alle plaatsen wist hij, wie daar als predikant diende. Verder was het een opgeruimd iemand. Hij zal altijd vol kwinkslagen. Na de dood van zijn echtgenote in 1946 ging hij langzaam maar zeker achteruit. Het lopen werd minder en hij werd ziekelijk. De dood is echter voor de familie nog vrij onverwachts gekomen. Een speciale rouwdienst zal zaterdagmiddag om kwart voor een in de Geref. kerk worden gehouden, die geleid zal worden door Ds. Zijlema, waarna de begrafenis zal plaats hebben.

Gerrit werd 88 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Gerelateerde Afbeeldingen: