Wilsum in vrogger tied.

J. Schaffer, (Herv. predikant 1667-1692).

Ds J. Schaffer.

Johannes Schaffer, hij was de zesde dominee voor de Hervormde gemeente die overigens toen nog Nederduits Gereformeerden heetten.

Johannes Schaffer was de opvolger van de in 1666 overleden dominee Th. Kempo, Schaffer was dominee in Wilsum van 1667 tot zijn overlijden in 1692. Over deze dominee is niet al te veel bekend – er is zelfs een lijst met predikanten waarop hij niet voorkomt- maar ik ben toch enkele akten van hem tegen gekomen.

Johannes Schaffer was getrouwd met Margerita (Grietje) Martens, voor zover mij bekend is hadden ze geen kinderen. Op 23 oktober 1679 is dominee Schaffer ziek en verzoekt de burgermeesters ( die toen nog de lage rechtspraak, zoals voogdij, testament etc. mochten opmaken) om een testament te maken

1769 den 23 October, Wij Peter Reinders Leeuw en Berent Dubbelss Leeuw als schepenen inden tijdt der stadt Wilsem, doen condt en betuijgen metter waerheit, dat wij als genaemde schepenen sijn gecomen des versoght sijnde ten huijse van onse weled D: Joannis Schaffer onser predicandt, vindende deselve swack van lichaem te wesen, edoch sijnde van goeder kennisse en wetenschap, evenswel overdenckende de swack en broosheit des menschen levens en de onsekerheit van de uijret (uren) des doods, geeft derhalven  D: Schaffer boven genaemt sijne testament en uijterste wille gemaeckt in maemerie hier naer beschreven. Verstelijck geeft hij testateur aen den armen alhier toe Wilsem, eens een somma van vijff en twintigh golt guldens, ende aende kercke oock vijff en twintigh dergelijcke golt guldens, a achtentwintigh stuijvers het stuck gerekent.

Voorst legateert hij aen sijn halve susters drie kinderen tot Deventer te saemen eens een somma van vijftigh carolij guldens tot een legaat van naer soo institueert hij testateur sijn L: huisvrouwe Grietien Maeters tot sijnen eenige en universele erffgenaem in alle sijne nae te laetene goederen, sonder onderscheit, wat en waer die oock moogen gelegen sijn voorts actien en crediten, en die eijgendomlijck, eenwelijck en erffelijck voor haer en haere erffgenaemen te gebruijcken en de erven,  t sij roerende en onroerende, huijsen, hoven, renthen, goudt, silver gemunt en ongemunt geene uijtgesondert. Maer indien sijne L: huijsfrouwe Grietien Maeters voor haer L: man D: Schaffer comt te sterven, soo sullen de nae gelatene goederen volgens landt rechte ten weder zijden gedeelt worden, en als dan nae testateurs doodt aen Grietien Maeters erfgen: alle sijne nae gelatene goederen van soo verre hij dit niet verandert eijndigende hij met. Testamentare dijpositio uijterste wille sullen sijn die hij wil dat nae doode van hem testateur sal in effecto forteeren en nae gecomen worden, als die het hem testateur voorgelesen was.

De dominee kwam echter deze ziekte te boven en zou nog 13 jaar na volle tevredenheid van de Wilsummer gemeenschap, zijn ambt uitoefenen. Dominee Schaffer koopt in 1886 nog twee hont land op de Weerd.

Wij burgermeesters, Schepenen en raedt, en swooren gemeente der stadt Wilsem doen condt in en vermits desen openen brieffe ende bekennen dat wij voor ons en onse naecoemelingen vercoft te hebben uijt onse stads domeijnen eeuwelijck en erffelijck aen onsen Domine Johannis Schaffer, en sijne huisfrouwe Margarita Maters twee hondt weerdt weijdens op de Wilsemer Weerdt ende dat voor een seeckere somma van penningen ons van stadts wegen ten vollen ter noege voldaen en betaelt den lesten met den eersten, doende wij gemelte derhalven daer van cessie en opdragt, cederen de voornoemde twee hondt weijdens ende dragende op, aen onse predicant, sijn huisfrou en erffgen: sijnde vrij van eenige beswaernissen, mits belofte dat wij burgerm: voornoemt en onse naecoemelingen van stads wegen sullen wachten en waeren voor evictie op off aenspraecke van andere luijden.

Eveneens in 1686 verstrekt Dominee Schaffer een lening aan een gemeentelid.

Wij Peter Reinders, en Vrederick Hendericksen Schierhollt schepenen der stadt Wilsem doen cond en betuijgen certificerende voor de gerechte waerheit, dat voor ons inden E: gerichte is gecomen en erschenen Peter Driessen en Geertien Jans zijn ech. huisvrouwe en bekenden in en vermits oprecht en deugdelick schuldigh te wesen aen de Eerb Do Johannis Schaffer en Margerita Martens sijne echte Huijsvrouwe en haren beijde erffgen: een somma van Hondert Dalers ad Dertigh stuijvers het stuck gerekend. Hercoemende van seeckere opgenomen vertreckte penningen, die wij opgemelte tot onser beijder genoegen aen goedt gangbaer paeijment hebben ontfangen mits belofte daer van alle jaeren per interresse te betaelen sses dergelijcke corolij gulden aen D Johannis Schaffer sijn huijsvrouwe Marareta Martens en erffgen op verschijndagh, waer van de eerste renthe van dien sal verschenen wesen, op de sesten meij een duijsent ses hondert ses en tachtentigh, en stelten wij opgemelte Peter Driessen en mijne huisvrouwe hiervooren tot een hipotheeck en ten onderpande en doen verzegelen op ons huis cum annexes van landt daer bij liggende en staende dier binnen Wilsem, alwaer Lambert Jacobs ten ooghsten belende light, noordelijck aen de strate, Claes Hermsen cum suis ten westen en ten zuijden

Zoals gemeld overleed Dominee Schaffer in 1692. Van 1686 tot 1740 zijn helaas geen akten bewaard gebleven, zodat niet is na te gaan hoe het met zijn vrouw is verder gegaan. Zijn opvolger was Dominee Frabicius die in 1693 kwam en in Wilsum stond tot 1705, toen hij naar Hasselt vertrok.

 

cum suis       = met de zijnen

cum annexis = met wat er bij hoort

hont land, Schepel = ca 100 roeden, 1/6 morgen, = 0.141929 ha

Gerelateerde Afbeeldingen: