van Lier, P.H. (burgemeester 1811-1835).

Peter Hendriks van Lier, koster, voorzanger, schoolmeester, secretaris en burgemeester.
Schoolmeester 1803-1840
Burgemeester 1811-1835

Peter werd geboren in Staphorst op 28 maart 1784, als zoon van Hendrik Jans Lier en Hendrikje Peters. Zijn vader was boer en woonde in het Westerslag, wat ten noordoosten van de Lichtmis, en ten noorden van Dedemsvaart lag.
Zijn ouders hadden drie zonen en drie dochters, waarvan een zoon met de zelfde naam als Peter, die voor hem overleden is.

Als op 20 april 1803 Jan Hendriks Fix overlijdt, komt Wilsum zonder voorzanger in de kerk, schoolmeester en koster te zitten.
Het gemeentebestuur van Wilsum belegd een vergadering met alle inwoners om de ontstane vacature op te vullen.
Notificatie
Wij burgermeesteren en gemeenslijden der stad Wilsum, vergadering op den 17 dezer maand meij op het stadsraadhuis te Wilsum om het in werking brengen en fikand en los te stellen ons Costus ( koster) en schoolmeesters plaats alhier, zo hebben wij burgemeesters en gemeenslijden nodig geoordeelt en bij resolutie in overweging genomen dat het de billijkheid waarom bij kerkenspraken de gehele gemeente op te roepen tegen deze avond te 5 uur op het stadsraadhuis om daar gezaamentlijk te disponeren over een beroep van een nieuwe coster en schoolmeester, zoo worden alle de Carspelslijden ten erngsten versogd en vermaand alle die gene die an het Carspel moeten betalen, om op die boven benoemde tijd te faceren en te delijbereren over het gene daar zal worden voorgebragt.
Was getekend uijt aller naam
Hendrik Cornelis.

De dan in ’s Heerenbroek wonende schoolmeester van Lier wordt benoemd en komt in Wilsum wonen.
Op 4 maart 1804 huwt van Lier met de weduwe van zijn voorganger Geesje Berends.

Het echtpaar krijgt in totaal 7 kinderen waar onder een tweeling:
Jan van Lier                                       * 01-03-1806 Wilsum † 08-03-1806 Wilsum
Geesje van Lier                                * 01-03-1807 Wilsum † Jong overleden
Jan Peter Hendrik van Lier          * 06-04-1808 Wilsum † 19-12-1876 Avereest
Diderik van Lier                               * 08-08-1809 Wilsum † 19-10-1811 Wilsum
Hendrik Cornelis van Lier             * 30-07-1810 Wilsum † 10-02-1813 Wilsum
Peter Arnold Van Lier                    * 30-07-1810 Wilsum † 16-10-1810 Wilsum
Diderik Peter van Lier                    * 20-11-1811 Wilsum † 27-03-1814 Wilsum

Peter Hendriks van Lier is in de eerste jaren van zijn trouwen koster en schoolmeester.
Op 9 juli 1810 werd het decreet uitgevaardigd waarbij het Koninkrijk Holland ingelijfd werd bij het Franse keizerrijk. Per 1 januari 1811 werd het Franse bestuurssysteem ingevoerd met één burgemeester in plaats van vier, zoals gebruikelijk was tot 1811.
Peter Hendrik van Lier was na het vertrek van secretaris J.H. Hartman in 1810 al provisioneel (voorlopig) secretaris geworden, in 1811 zou hij burgemeester en secretaris worden.
Het decreet van 6 januari 1811 verklaarde de Franse wetten van kracht met ingang van
1 maart 1811. Dit betekende invoering van o.a. de conscriptie (loting voor de militaire dienst) de burgerlijke stand en de Franse rechtspraak (de komst van vrederechters, voorloper van de kantonrechters).

In de jaren dertig van de 19de eeuw wordt Peter Hendriks van Lier ziekelijk, menigmaal moet hij bij de lessen verstek laten gaan en het werk laten doen door zijn zoon Jan, die inmiddels ook les geeft, de onderwijs inspecteur meldt vaak dat Peter Hendrik ziek is, zo ook in november 1834.
Peter Hendrik van Lier, blijkt ongesteld en ongeschikt om zijn post te bekleden.
Wegens lichaams ongesteldheid, vervult Jan van Lier de post, bezittende de 4de ring.
Op 17 oktober 1833 ondertekent Peter Hendriks van Lier voor de laatste maal als burgemeester de notulen, hierna ondertekend Hendrik Fix als wethouder wegens afwezigheid van de burgemeester, maar hij zou nog tot 1835 burgemeester blijven.

Op 1 september 1835 werd H.A. Wttewaal van Stoetwegen burgemeester en secretaris van Wilsum, hij was al sinds 1 april 1835 burgemeester van Kamperveen.

Na 1837 stond zoon Jan van Lier bijna elke dag alleen voor de klas.

Op woensdag 29 april 1840 overlijdt Peter Hendriks van Lier op 56 jarige leeftijd.

Op heden den dertigsten der maand april des jaars een duizend acht honderd en veertig, des voormiddags te tien ure, compareerden (verschenen) voor ons Henri Wttewaal van Stoetwegen, burgemeester van Wilsum.
Provincie Overijssel, ambtenaar van den Burgerlijken stand.
Willem Jan van Asselt, oud vier en dertig jaren van beroep bakker, en
Marten de Velde Harsenhorst, oud zeven en dertis jaren, van beroep landbouwer, beiden te Wilsum woonachtig.
Derwelke ons hebben aangegeven dat Peter Hendrik van Lier, echtgenoot van Geesje Hofstede, in den ouderdom van zes en vijftig jaren van beroep schoolonderwijzer, geboren te Staphorst.
Wonende te Wilsum op den negen en twintigsten dezer des morgens te vijf ure, in het huis staande in de buurtschap Wilsum wijk A nummer één en twintig overleden is.
Ten gevolge van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt.
Overlijdensakte van Peter Hendrik van Lier.

Gerelateerde Afbeeldingen: