Oranjevereniging.

Nadat in het begin van de 20ste eeuw de kermis was afgeschaft, was er toch behoefte aan een feest, wel was er af en toe een school, herdenking of onafhankelijkheidsfeest maar geen feest dat elk jaar op een vaste tijd werd gehouden.
Het onafhankelijkheids feest van 1913 was blijkbaar zo goed bevallen dat werd besloten tot de oprichting van een Oranjevereniging. De Kamper Courant schrijft op 18 september 1913.

Het succes met het onafhankelijkheidsfeest te Wilsum op 29 augustus heeft daar doen komen tot iets dergelijks als hier te Kampen proefondervindelijk is gebleken “de” manier te zijn: de oprichting van een Oranjevereniging. Zaterdagavond werd in de school aldaar een openbare vergadering gehouden met het plan dergelijke Vereniging in het leven te roepen ten einde zoo mogelijk ieder jaar een volksfeest te doen houden.
Nadat een en ander besproken was, ook de contributie enz., gaven zich dadelijk verschillende aanwezigen als lid op, terwijl uit hen een commissie werd benoemd, bestaande uit 7 personen, nl. P. Boer, Joh. Evink, A.D.J. Bos, F. Bruins, M. Visscher, W. Meuleman en G. Marskamp.

Hoelang deze Oranjevereniging heeft bestaan, en wanneer het is opgeheven is mij niet bekend, wel is zeker dat het tot 1927 heeft bestaan, in dat jaar werd er nog een Oranjefeest gehouden. In dat jaar vraagt de Oranjevereniging toestemming aan de gemeenteraad van Wilsum om het feest te houden, en dat goedgekeurd werd.

Aan den edelachtbaren Heeren Burgemeester en Wethouders
Der Gemeente Wilsum.

Ondergetekenden der bestuur der Oranjevereniging te Wilsum, komt bij dezen tot u met een vriendelijk verzoek. Gaarne had zij van u permissie om op het terrein gelegen achter de putkolk van wijlen weduwe ten Kate haar feest te mogen vieren.
Daar zij geen andere gelegenheid hebben zagen zij gaarne dat dit
verzoek werd ingewilligd.

Namens de feestcomissie.
G. van de Stouwe. Voorzitter.
J. de Leeuw Secretaris.

Over de oprichting in 1938 staat in de Kamper Courant van 20 juli 1938 het volgende:

Een Oranjevereniging opgericht.
De plannen om ook te Wilsum een Oranjevereniging op te richten, zijn werkelijkheid geworden. Nadat reeds eenige malen tevoren besprekingen hadden plaats gehad, waarbij in het bijzonder de hoofden der Openbare en Bijzondere school, de heeren Verbaan en Pluim voor de nieuwe vereniging geijverd hebben, is in één dezer dagen gehouden vergadering met belangstellenden, welke onder leiding stond van den heer Verbaan, die zich bij de
oprichting in het bijzonder heeft onderscheiden, de Wilsumer Oranje vereniging opgericht.
In het bestuur werden verkozen de heeren Verbaan (met bijna algemeene stemmen) en Pluim voornoemd en verder de heeren J. Meuleman, H. Fix Hzn. En M. Schutte, die de verschillende functies onderling zullen verdeelen.
Het staat reeds wast, dat vanwege de nieuwe vereniging reeds ter viering van het a.s. regeerings jubileum van Hare Majesteit de Koningin een programma samensgesteld zal worden.

De spelletjes die werden gedaan zal iedereen zich nog wel kunnen herinneren, ’s morgens waren er eerst kinderenspelen, en dan om 1 uur de rondgang met de optocht, en daarna de volksspelen met eerst stoelendans voor heren, waarbij de dames als stoelen fungeerden, later omgekeerd, vervolgens kwam het ringsteken, waarbij de heer de dame op een wagentje moest voorttrekken.
’s Avonds was er gekostumeerd voetballen te bewonderen, waarbij er wonderlijk uitgedoste spelers bijwaren. Daarna waren er weer volksspelen , o.a. zaklopen voor meisjes en jongens van 14 -18 jaar en popzoeken.
Om ongeveer 23 uur deelde de voorzitter de prijzen uit, bestaande uit geld.
De voorzitter bedankte iedereen voor de medewerking waarna het feest weer door ging, tot dat de verlichting uit ging.

Gerelateerde Afbeeldingen: